OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je IČ – 07605951 se sídlem Oty Synka 1855/39, Ostrava, 708 00 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
5. Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Prodávající zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Prodávající zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • forma spolupráce (plnění smlouvy) mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit

 • Prodávající zaručuje, že nebude předávat osobní údaje třetí straně.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Prodávající uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 

V. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • prodávající (správce)

 • účetní

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE COACHING

1. Produkt - Online Coaching

Po zaplacení služby bude kupujícímu udělen přístup do aplikace Truecoach a do další části webového rozhraní, kde prodávající nabízí přístup k dalším možnostem jako jsou články, instruktážní videa a další.

Ceny naleznete v aktuální nabídce na www.complexathlete.com/onlinecoaching

2. Způsob platby

Bezhotovostně pomocí kreditní karty.

3. Dodání služby

Po zaplacení služby bude kupujícímu ihned udělen přístup do aplikace a na webové stránky na dobu jednoho měsíce.

4. Reklamace služby ze strany kupujícího

Po zaplacení členství se kupující vzdává možnosti vrácení peněz.

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1 Kupující odpovídá za to, že obsah, který umístí na internetové stránky dané služby není v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. 

5.2 Kupující je povinen udržovat své přihlašovací údaje (přihlašovací email a heslo) v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám.

5.3 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

6.1 Prodávající si vyhrazuje právo ukončit libovolnému uživateli přístup k předmětné službě a to i bez sdělení důvodů. Tomuto uživateli bude v tomto případě vrácena poměrná část částky, kterou uhradil prodávajícímu za používání služby, odpovídající období, ve kterém byl z používání služby vyloučen.

6.2 Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit uživatele z využívání služby bez náhrady a to v případě, kdy uživatel poruší ustanovení těchto obchodních podmínek.

6.3 Prodávající si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit veškerý obsah zadaný uživatelem, který je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy či platnými právními předpisy.

6.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen služby. V případě změn tarifů jsou stávající předplacené registrace nezměněny do doby jejich vypršení.

7. Omezení odpovědnosti provozovatele

7.1 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje uživatele orgánům činným v trestním řízení anebo orgánům státní správy, pokud se uživatel dopustil při používání předmětné služby jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení. 

7.2 Prodávající služby neodpovídá za škody či zdravotní problémy, které vzniknou uživateli či třetí osobě v souvislosti s využíváním služby.

7.3 Z praktického uplatnění informací a postupů, které kupující získá v rámci služby, nevyplývají pro prodávajícího jakékoliv právní důsledky.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající je oprávněn změnit tyto obchodní podmínky, přičemž je povinen upozornit na tuto skutečnost uživatele a zveřejnit obsah nového znění obchodních podmínek. 

8.2. Obchodní podmínky jakož i smlouva se řídí právem České republiky.

8.3. V případě, že by některé z ujednání těchto obchodních podmínek nebo smlouvy bylo z jakýchkoli důvodů neplatné či neúčinné, nemá toto vliv na platnost ostatních ujednání těchto obchodních podmínek nebo smlouvy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY EBOOK, TRIČKO A DALŠÍ PRODUKTY

1. Produkt - Ebook, tričko a další produkty

Po zaplacení částky bude kupujícímu produkt dodán.

2. Způsob platby

Bezhotovostně - bankovní převod, kreditní karta.

3. Dodání produktu

Po zaplacení částky bude kupujícímu dodán produkt v nejbližší možné době.

4. Reklamace ze strany kupujícího

Po zaplacení částky se kupující vzdává možnosti vrácení peněz, výměny zboží a případné reklamace.

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. Práva a povinnosti prodávajícího

6.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen produktů.

7. Omezení odpovědnosti prodávajícího

7.1 Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje uživatele orgánům činným v trestním řízení anebo orgánům státní správy, pokud se uživatel dopustil při používání předmětné služby jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení. 

7.2 Prodávající produktu neodpovídá za škody či zdravotní problémy, které vzniknou uživateli či třetí osobě v souvislosti s využíváním produktu.

7.3 Z praktického uplatnění informací a postupů, které kupující získá v rámci služby, nevyplývají pro prodávajícího jakékoliv právní důsledky.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající je oprávněn změnit tyto obchodní podmínky, přičemž je povinen upozornit na tuto skutečnost uživatele a zveřejnit obsah nového znění obchodních podmínek. 

8.2. Obchodní podmínky jakož i smlouva se řídí právem České republiky.

8.3. V případě, že by některé z ujednání těchto obchodních podmínek nebo smlouvy bylo z jakýchkoli důvodů neplatné či neúčinné, nemá toto vliv na platnost ostatních ujednání těchto obchodních podmínek nebo smlouvy.