top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

 

čl. I

Zpracování osobních údajů

 1. Václav Jach, kterému budou na základě smluvního vztahu uzavřeného se Zákazníkem, případně z jiného právního důvodu poskytnuty osobní údaje specifikované v čl. III těchto zásad (dále jen “osobní údaje”), se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 2. Osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány po dobu platnosti smluvního vztahu či trvání jiného právního důvodu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

čl. II

Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů se rozumí:

Václav Jach

IČ 07605951

sídlo Oty Synka 1855/39, Poruba, 708 00 Ostrava

(dále jen “Správce”)

 1. V případě, že Zákazník bude chtít v průběhu zpracování osobních údajů Správce kontaktovat, může tak učinit prostřednictvím e-mailu: jach.vaclav@gmail.com, písemně na výše uvedené adrese sídla, či telefonicky na tel.: +420 777 081 718.

 2. Subjektem osobních údajů je Zákazník, s nímž bude Správcem uzavřen smluvní vztah.

 

čl. III

Osobní údaje

 1. Osobními údaji se rozumí zejména následující:

  1. jméno a příjmení Zákazníka,

  2. bydliště,

  3. e-mailová adresa,

  4. číslo mobilního telefonu,

  5. fotografie,

  6. další (tělesné míry, věk atd.). 

 1. Za účelem vstupní diagnostiky v podobě konzultace, bioimpedančního měření a dalších služeb, které si v případě zájmu Zákazník objedná, je Správce oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu Zákazníka a fyziologii, které Zákazník Správci sdělí nebo které Správce zjistí vyšetřením.

 

čl. IV 

Právní základ a účel zpracování osobních údajů

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů Zákazníka je smluvní vztah mezi Zákazníkem a Správcem, ze kterého vyplývá povinnost Zákazníka poskytnout Správci osobní údaje, nebo jiný právní důvod, na jehož základě Zákazník své osobní údaje Správci dobrovolně poskytne. 

 2. Účelem zpracování osobních údajů Zákazníka je plnění smluvního vztahu, poskytování služeb subjektu osobních údajů, vedení účetnictví, marketing, plnění dalších povinností z uzavřeného smluvního vztahu a plnění povinností Správce vyplývající z právních předpisů.

 

čl. V

Příjemce osobních údajů

 1. Příjemcem osobních údajů je toliko účetní Správce. 

 

čl. VI

Práva subjektů osobních údajů

   1. Zákazník má právo zejména:

   2. na přístup k osobním údajům, tj. právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány; 

   3. žádat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a neúplné osobní údaje kdykoli doplnit;

   4. na výmaz osobních údajů odpovídající povinnosti Správce zlikvidovat osobní údaje, které o Zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt osobních údajů o to požádá;

   5. aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů - proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Zákazník právo kdykoli vznést námitku;

   6. na přenositelnost údajů, tj. možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu a tyto údaje následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 1. Právo subjektu osobních údajů kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jsou-li osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem, nikoli toliko na základě souhlasu se zpracováním.

 2. V případě, že bude Zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním osobních údajů prováděným Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 3. Správce prohlašuje, že osobní údaje subjektů zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 4. Správce dále prohlašuje, že všichni jeho pracovníci, zaměstnanci, spolupracovníci a partneři, kteří budou zpracovávat osobní údaje Zákazníka, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních na jejich ochranu. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkového vztahu, na jehož základě byly osobní údaje Správci poskytnuty. Bez souhlasu subjektu osobních údajů nebudou jeho osobní údaje vydány žádné třetí straně.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ING. VÁCLAVA JACHA

IČ 07605951

sídlem Oty Synka 1855/39, Poruba, 708 00, Ostrava

pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.complexathlete.com

 

 

čl. I

Základní ustanovení a vymezení smluvních stran

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”) Ing. Václava Jacha, IČ 07605951, sídlem Oty Synka 1855/39, Poruba, 708 00, Ostrava (dále jen “Poskytovatel”) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník”) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s uzavíráním smluv mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen “Zákazník”) prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístěné internetové adrese www.complexathlete.com, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

 2. Poskytovatel prohlašuje, že je odborníkem v oblasti fitness, cvičení a výživového poradenství. Poskytoval dále prohlašuje a upozorňuje, že není lékařem.

 3. V souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Poskytovatel prohlašuje, že odchylná ujednání dohodnutá mezi Poskytovatelem a Zákazníkem mají před těmito obchodními podmínkami přednost.

 4. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

čl. II

Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce www.complexathlete.com může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání zboží či služeb (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Zákazník provádět objednávání zboží či služby též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží či služeb je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží či služeb jsou Poskytovatelem považovány za správné.

 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

 4. Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy uzavřené s Poskytovatelem (včetně obchodních podmínek).

 5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

čl. III

Smluvní vztah

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 4. Pro objednání zboží nebo služeb vyplní Zákazník objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží či službě;

b) způsobu úhrady ceny zboží nebo služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

5. Před zasláním Objednávky Poskytovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa zákazníka“).

6. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, rozsah služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

7. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty zákazníka. 

8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

9. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout Objednávku Zákazníka, pokud:

a) Zákazník již dříve neplnil své povinnosti při prodeji/poskytování zboží/služeb;

b) Poskytovatel má z informací a chování Zákazníka pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb;

c) Poskytovatel má pochybnosti, zda má Zákazník opravdový zájem o koupi zboží či poskytnutí služeb.

10. V případě, že je Zákazník osobou nezletilou, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce Zákazníka s koupí zboží či poskytováním služeb.

11. Odesláním Objednávky služeb Zákazník potvrzuje, že si je vědom, že služby poradenství ve výživě a cvičení pod vedením Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav  Zákazníka vyžaduje zvláštní výživový a pohybový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat Poskytovatele.​

čl. IV

Cena zboží a služeb a platební podmínky

1. Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle uzavřené smlouvy může Zákazník uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v Objednávce;

b) bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. 1753367012/3030, vedený u společnosti Air Bank (dále jen „Účet poskytovatele“);

c) bezhotovostně platební kartou.

2. Společně s cenou za zboží je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou za zboží i náklady spojené s dodáním tohoto zboží.

3. Poskytovatel nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV odst. 6 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu zboží či služeb předem.

4. V případě platby na dobírku je cena za zboží či služby splatná při převzetí zboží či poskytnutí služby. V případě bezhotovostní platby je cena za zboží či služby splatná do 30 dnů od uzavření smlouvy.

5. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhrazovat cenu zboží či služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu zboží či služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet poskytovatele.

6. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé ceny zboží ještě před odesláním zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě uzavřené smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží či služeb a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu zákazníka.

8. Podle zákona o evidenci tržeb je Poskytovatel povinen při hotovostní platbě vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V.

Přeprava a dodání a práva z vadného plnění

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li Poskytovatel podle uzavřené smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka z odpovědnosti za vady zboží a další práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6. Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8. Poskytovatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Zákazník je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Poskytovatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Zákazník Poskytovateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Zákazník nemůže vadné zboží užívat.

9. Ustanovení uvedená v čl. V odst. 10 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

10. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Poskytovatele. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11. Práva z odpovědnosti za vady zboží může Zákazník uplatnit zejména korespondenčně na adrese: Ing. Václav Jach, Oty Synka 1855/39, Poruba, 708 00, Ostrava, telefonicky na čísle +420 777 081 718 či elektronickou poštou na adrese jach.vaclav@gmail.com.

12. Zákazník sdělí Poskytovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

13. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. V odst. 6 Obchodních podmínek, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

14. Kdo má právo podle ustanovení § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.

Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.​

čl. VI

Odstoupení od uzavřené smlouvy

1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nemá právo odstoupit mimo jiné od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly poskytnuty s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. To platí také o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu; o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI odst. 1 Obchodních podmínek, či o jiný případ kdy nelze od uzavřené smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo objednání služeb, přičemž v případě, že předmětem uzavřené smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od uzavřené smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to společně se zbožím na adresu sídla Poskytovatele, a to poté co s odstoupením od smlouvy obeznámí Zákazník Poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy jach.vaclav@gmail.com.

3. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy dle čl. VI odst. 2 Obchodních podmínek se uzavřená smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Poskytovateli vráceno do 14 dnů od odstoupení od uzavřené smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od uzavřené smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží Poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy dle čl. VI odst. 2 Obchodních podmínek vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do 14 dnů od odstoupení od uzavřené smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Zákazníka přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkovi či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od uzavřené smlouvy, Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Poskytovateli odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení již uhrazené ceny za zboží.

6. V případech, kdy má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od uzavřené smlouvy odstoupit, je Poskytovatel také oprávněn kdykoliv od uzavřené smlouvy odstoupit, v případě koupě zboží až do doby převzetí zboží Zákazníkem. V takovém případě vrátí Poskytovatel Zákazníkovi cenu zboží bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.​

čl. VII

Zvláštní ustanovení o smlouvách o poskytování služeb

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Zákazníkovi služby odborně a pečlivě na základě svých schopností.

2. Zákazník se zavazuje seriózně a férově spolupracovat s Poskytovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o jeho stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého poradenství a cvičebního plánu probíhají. V opačném případě poskytované služby nemusejí přinést očekávaný výsledek.

3. Pro poskytování služby osobního fitness trenéra platí:

a) domluvená tréninková lekce je pro Zákazníka i Poskytovatele závazná;

b) předplacená částka za lekce cvičení je nevratná; lekce je nutné vyčerpat během 12-ti kalendářních měsíců od jejich zakoupení; nevyužité lekce propadají;

c) pokud se Zákazník bez omluvy nedostaví na lekci nebo lekci nepřevede na jiný termín alespoň 24 hodin předem, považuje se tato lekce za vyčerpanou;

d) Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit lekci v případě pozdního příchodu Zákazníka o čas, o který se Zákazník opozdil;

e) pokud se Poskytovatel nemůže z jakéhokoliv důvodu domluvené lekce zúčastnit, je povinen Zákazníkovi tuto lekci nahradit v plném obsahu v jiném domluveném termínu, zároveň, je-li to možné, je povinen svou nepřítomnost oznámit Zákazníkovi alespoň 24 hodin předem.

4. Do ceny služeb Poskytovatele nejsou zahrnuty vstupy či časové permanentky do fitness centra. Poskytovatel není provozovatelem zařízení Performance Power Center. 

 

čl. VIII

Zvláštní ujednání o uzavření smlouvy o dodání digitálního obsahu (e-Booku)

 1. Po přijetí celé platby od Zákazníka, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů odešle Poskytovatel na Emailovou adresu zákazníka e-mail s odkazem na stažení zakoupeného digitálního obsahu.

 2. Poskytovatel zaručuje, že odkaz v e-mailu ke stažení zakoupeného digitálního obsahu, bude funkční nejméně 14 dnů ode dne jeho zaslání Zákazníkovi. Výjimkou jsou případy, kdy dojde ke znepřístupnění odkazu z důvodu chyby třetí strany (např. poskytovatel hostingu Webové stránky).

 3. Pokud Zákazník využije odkaz ke stažení digitálního obsahu teprve po uplynutí 14 dnů ode dne jeho doručení a odkaz již nebude funkční, je Zákazník povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele, který sjedná nápravu a zašle Zákazníkovi bez zbytečného odkladu nový, funkční odkaz ke stažení zakoupeného digitálního obsahu nebo mu tento doručí jinou formou. Obdobně je Zákazník povinen postupovat i v případech, kdy by nebyl funkční již prvotně zaslaný odkaz na stažení zakoupeného digitálního obsahu nebo v případě, že by e-mail s takovým odkazem Zákazník vůbec neobdržel.

 4. Pokud Zákazník informuje Poskytovatele po uplynutí 30 dnů ode dne uhrazení digitálního obsahu o nefunkčnosti odkazu ke stažení digitálního obsahu nebo o skutečnosti, že mu tento odkaz vůbec nebyl zaslán, ztrácí nárok na zakoupený digitální obsah. Poskytovatel v takovém případě není povinen Zákazníkovi vracet uhrazenou cenu za zakoupený digitální obsah.

 5. Zakoupený digitální obsah není Zákazník oprávněn dále upravovat a používat jej ke komerčním účelům. Zákazník rovněž není oprávněn zakoupený digitální obsah veřejně šířit ať již za poplatek či zdarma.

čl. IX

Zvláštní ujednání o uzavření smlouvy o členství na webu

 1. Po přijetí celé platby od Zákazníka mu Poskytovatel umožní přístup do členské sekce a na stránky placeného obsahu.

 2. Zákazník může své členství kdykoliv zrušit, avšak bez možnosti vrácení peněz za aktuálně probíhající období.

 3. Zakoupený digitální obsah není Zákazník oprávněn dále upravovat a používat jej ke komerčním účelům. Zákazník rovněž není oprávněn zakoupený digitální obsah veřejně šířit ať již za poplatek či zdarma.

 4. Všechny výživové postupy a doporučení ve článcích byly vytvořeny v souladu s odbornými poznatky, a také na základě praktických zkušeností. Sepsané informace jsou pouze informativního charakteru a je na vlastním uvážení čtenáře, zda je bude aplikovat do svého životního stylu. Tyto články nejsou určeny k léčbě ani k diagnostice onemocnění a všechna doporučení by měla být konzultována s lékařem. Z praktického uplatnění informací a postupů nevyplývají pro autora dokumentu jakékoliv právní důsledky.

 5. Články podléhají autorským právům dle autorského zákona. Veškeré další šíření obsahu v jakékoliv formě je bez schválení autora výslovně zakázáno.

 

čl. X

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1.  Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

 2.   Poskytovatel není ve vztahu ke Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 3.  Vyřizování stížností Zákazníka zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy      jach.vaclav@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Poskytovatel na Elektronickou adresu zákazníka.

 4.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřené smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem z uzavřené smlouvy.

 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 6. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 7.  Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

čl. XI

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený uzavřenou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 3. Uzavřená smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

 4. Kontaktní údaje Poskytovatele: adresa pro doručování: Ing. Václav Jach, Oty Synka 1855/39, Poruba, 708 00, Ostrava; adresa elektronické pošty: jach.vaclav@gmail.com; telefon: +420 777 081 718.

bottom of page